نوری, . (1971). الکرامیة حرکة دینیة سیاسیة : دراستها من خلال سیر قادتها. IRAQI JOURNAL OF DESERT STUDIES, 1(1), 153-164. doi: 10.33899/radab.1971.166528
مفید محمد نوری. "الکرامیة حرکة دینیة سیاسیة : دراستها من خلال سیر قادتها". IRAQI JOURNAL OF DESERT STUDIES, 1, 1, 1971, 153-164. doi: 10.33899/radab.1971.166528
نوری, . (1971). 'الکرامیة حرکة دینیة سیاسیة : دراستها من خلال سیر قادتها', IRAQI JOURNAL OF DESERT STUDIES, 1(1), pp. 153-164. doi: 10.33899/radab.1971.166528
نوری, . الکرامیة حرکة دینیة سیاسیة : دراستها من خلال سیر قادتها. IRAQI JOURNAL OF DESERT STUDIES, 1971; 1(1): 153-164. doi: 10.33899/radab.1971.166528