حسین الحسینی, . (2020). مناهــــــــج تحقیق النصــــــوص دراسة مقارنة بین کتابی رمضان عبد التواب وصلاح الدین المُنجّد. IRAQI JOURNAL OF DESERT STUDIES, 50(82), 361-388. doi: 10.33899/radab.2020.166384
رعد ریثم حسین الحسینی. "مناهــــــــج تحقیق النصــــــوص دراسة مقارنة بین کتابی رمضان عبد التواب وصلاح الدین المُنجّد". IRAQI JOURNAL OF DESERT STUDIES, 50, 82, 2020, 361-388. doi: 10.33899/radab.2020.166384
حسین الحسینی, . (2020). 'مناهــــــــج تحقیق النصــــــوص دراسة مقارنة بین کتابی رمضان عبد التواب وصلاح الدین المُنجّد', IRAQI JOURNAL OF DESERT STUDIES, 50(82), pp. 361-388. doi: 10.33899/radab.2020.166384
حسین الحسینی, . مناهــــــــج تحقیق النصــــــوص دراسة مقارنة بین کتابی رمضان عبد التواب وصلاح الدین المُنجّد. IRAQI JOURNAL OF DESERT STUDIES, 2020; 50(82): 361-388. doi: 10.33899/radab.2020.166384