دکسن, . (1977). عمان فی کتابات جغرافی القرنین الثالث والرابع الهجری. IRAQI JOURNAL OF DESERT STUDIES, 7(8), 108-124. doi: 10.33899/radab.1977.166281
عبدالامیر عبد دکسن. "عمان فی کتابات جغرافی القرنین الثالث والرابع الهجری". IRAQI JOURNAL OF DESERT STUDIES, 7, 8, 1977, 108-124. doi: 10.33899/radab.1977.166281
دکسن, . (1977). 'عمان فی کتابات جغرافی القرنین الثالث والرابع الهجری', IRAQI JOURNAL OF DESERT STUDIES, 7(8), pp. 108-124. doi: 10.33899/radab.1977.166281
دکسن, . عمان فی کتابات جغرافی القرنین الثالث والرابع الهجری. IRAQI JOURNAL OF DESERT STUDIES, 1977; 7(8): 108-124. doi: 10.33899/radab.1977.166281