حدید, . (1995). البیکارسک فی جیل بلاس دی لیساج وجوزیف أندروز أوف فیلدنج". IRAQI JOURNAL OF DESERT STUDIES, 25(27), 107-117. doi: 10.33899/radab.1995.166182
حسیب الیاس حدید. "البیکارسک فی جیل بلاس دی لیساج وجوزیف أندروز أوف فیلدنج"". IRAQI JOURNAL OF DESERT STUDIES, 25, 27, 1995, 107-117. doi: 10.33899/radab.1995.166182
حدید, . (1995). 'البیکارسک فی جیل بلاس دی لیساج وجوزیف أندروز أوف فیلدنج"', IRAQI JOURNAL OF DESERT STUDIES, 25(27), pp. 107-117. doi: 10.33899/radab.1995.166182
حدید, . البیکارسک فی جیل بلاس دی لیساج وجوزیف أندروز أوف فیلدنج". IRAQI JOURNAL OF DESERT STUDIES, 1995; 25(27): 107-117. doi: 10.33899/radab.1995.166182